นายพิภพ ปัญญาฟู
หัวหน้าสาขาวิชายานยนต์
pipop.2520@gmail.com

 
 
นายนรินทร์ ชื่นชอบ
ครูเทคนิคยานยนต์
 
 
นายจักร์รินทร์ ขัดนาค
ครูเทคนิคยานยนต์
evotuner2@Gmail.com
 
 
นายปรีชา มหาวัน
ครูเทคนิคยานยนต์
pu01041@hotmail.com
 
 
นายสุนทร สารเจริญ
ครูเทคนิคยานยนต์
Peepo08@hotmail.com
 
 
นางสาวแววดาว บุญตา
ครูเทคนิคยานยนต์
 
 
นายพรชัย จันทคลักษณ์
ครูเทคนิคยานยนต์
me02_54@hotmail.com
 
 
นายสุภีย์ จิตสม
ผู้ช่วยหัวหน้าพื้นฐานยานยนต์
supee415@hotmail.com
 
 
นายภราดร ทองศิริ
หัวหน้าชั้นปี ปวช.1พื้นฐานยานยนต์
yaiparadorn@gmail.com
 
 
นายวิเชฐ สินธุชัย
หัวหน้าชั้นปี ปวช.2พื้นฐานยานยนต์
w_sinthuchai@hotmail.com
 
 
นายณัฐพงษ์ อาทิ
ครูเทคโนโลยียานยนต์
Arthinut486@gmail.com
 
 
นายยุทธภูมิ งามลิ
ครูเทคโนโลยียานยนต์
Army14@msn.com
 
 
นายทรงพร ต่อนใจ
หัวหน้าชั้นปี ปวส.1เทคโนโลยียานยนต์
ting.p-phone@hotmail.com
 
 
นายธีระพงษ์ ทองปลิว
ครูเครื่องต้นกำลัง
teerapong.thongplew@gmail.com
 
 
นายสมศักดิ์ เตจ๊ะตุ้ย
ครูเครื่องต้นกำลัง
 
 
นายธีศิษฏ์ กิมอ่อน
ครูเครื่องต้นกำลัง
 
 
นายวรวิทย์ คำขาว
หัวหน้าชั้นปี ปวส.2เครื่องต้นกำลัง
worawit01007@gmail.com
 
 
นายรัฐวิทย์ ศรีดาวเรือง
ครูพื้นฐานวิศวะ
 
 
นายธนัท เลิศผดุงสุข
ครูพื้นฐานวิศวะ
 
 
นายคมศักดิ์ เปี่ยมแสง
ครูพื้นฐานวิศวะ
northpieamsang@gmail.com