นายครรชิต เมฆขลา
หัวหน้าสาขาวิชายานยนต์
kanchit401@gmail.com

 
   
 
นายพิภพ ปัญญาฟู
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
pipop_auto@hotmail.com
 
   
 
นายนรินทร์ ชื่นชอบ
ครูเทคนิคยานยนต์
narin_auto@hotmail.com
 
   
 
นายธนกฤต จิตเมือง
ครูเทคนิคยานยนต์
thanakit_jitmuang@hotmail.com
 
   
 
นายปรีชา มหาวัน
ครูเทคนิคยานยนต์
pu01041@hotmail.com
 
   
 
นายวิเชฐ สินธุชัย
หัวหน้าหมวดพื้นฐานยานยนต์
w_sinthuchai@hotmail.com
 
   
 
นายสุภีย์ จิตสม
ครูพื้นฐานยานยนต์
supee415@hotmail.com
 
   
 
นายจตุวัฒน์ บุญมา
ครูพื้นฐานยานยนต์
yodontour@hotmail.com
 
   
 
นายชยันต์ ธรรมสามิสร
ครูพื้นฐานยานยนต์
urenus_cm@hotmail.com
 
   
 
นายจักร์รินทร์ ขัดนาค
หัวหน้าหมวดเทคโนโลยียานยนต์
evotuner2@Gmail.com