นายพิภพ ปัญญาฟู
หัวหน้าสาขาวิชายานยนต์
pipop.2520@gmail.com

 
 
นายนรินทร์ ชื่นชอบ
ครูเทคนิคยานยนต์
 
 
นายธนกฤต จิตเมือง
ครูเทคนิคยานยนต์
 
 
นายปรีชา มหาวัน
ครูเทคนิคยานยนต์
pu01041@hotmail.com
 
 
นายนนทวัชร์ ทองสุข
ครูเทคนิคยานยนต์
 
 
นายสุภีย์ จิตสม
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาพื้นฐานยานยนต์
 
 
นายวิเชฐ สินธุชัย
หัวหน้าสาขางานพื้นฐานยานยนต์
w_sinthuchai@hotmail.com
 
 
นายจตุวัฒน์ บุญมา
ครูพื้นฐานยานยนต์
yodontour@hotmail.com
 
 
นายชยันต์ ธรรมสามิสร
ครูพื้นฐานยานยนต์
 
 
นายจักร์รินทร์ ขัดนาค
หัวหน้าสาขางานเทคโนโลยียานยนต์
evotuner2@Gmail.com
 
 
นายนิพัทธ์ สุพจนานุรักษ์
ครูเทคโนโลยียานยนต์
 
 
นายทรงพร ต่อนใจ
ครูเทคโนโลยียานยนต์
ting.p-phone@hotmail.com
 
 
นายณัฐพงษ์ อาทิ
ครูเทคโนโลยียานยนต์
Arthinut486@gmail.com
 
 
นายยุทธภูมิ งามลิ
ครูเทคโนโลยียานยนต์
Army14@msn.com
 
 
นายวรวิทย์ คำขาว
ครูเครื่องต้นกำลัง
 
 
นายภราดร ทองศิริ
ครูเครื่องต้นกำลัง
yaiparadorn@gmail.com
 
 
นายสมศักดิ์ เตจ๊ะตุ้ย
ครูเครื่องต้นกำลัง
 
 
นายธีศิษฏ์ กิมอ่อน
ครูเครื่องต้นกำลัง
 
 
นายสถาพร คุณยศยิ่ง
หัวหน้าสาขางานพื้นฐานวิศวะ
satarn_1508@windowslive.com
 
 
นายรัฐวิทย์ ศรีดาวเรือง
ครูพื้นฐานวิศวะ
 
 
นายธนัท เลิศผดุงสุข
ครูพื้นฐานวิศวะ
 
 
นายคมศักดิ์ เปี่ยมแสง
ครูพื้นฐานวิศวะ
northpieamsang@gmail.com
 
 
นายธีระพงษ์ ทองปลิว
ครูพื้นฐานวิศวะ